Makuladegeneration (torr och våt)

Åldersförändringar i gula fläcken eller AMD (förkortning på engelska age-related macular degeneration motsvarande på svenska åldersrelaterad makuladegeneration) är den vanligaste orsaken till central synnedsättning hos individer över 60 år i västvärlden.
I många fall refererar patienterna till denna åkomma som gula fläcken, men detta stämmer inte riktigt. Alla människor har en gul fläck i ögat, läs mer om gula fläcken här:https://ögonmedicin.se_FAQ
AMD finns i olika former:
Torr AMD; den vanligaste formen som drabbar ca 80-90% av patienterna. Denna form leder till att syncellerna (tapparna) i gula fläcken långsamt bryts ned. Slaggprodukter ansamlas i gula fläcken och man utvecklar en gradvis långsam central synförsämring. Förändringarna är kroniska och drabbar i regel båda ögonen, detta kan dock ske i olika utsträckning.
Våt AMD; en del av de torra förändringarna (ca 10-20%) omvandlas till våta förändringar vilket medför en hastig synnedsättning centralt i synfältet. Denna form av åldersförändringar uppvisar kärlnybildning, blödningar och svullnad i gula fläcken vilket leder till en snabb synnedsättning.
Symtom
Den torra formen leder oftast till en långsam synnedsättning (över flera år). Under de tidiga stadierna har man i regel inga eller väldigt diskreta symtom. Längre fram i förloppet upplevs en tydligare central synnedsättning, sidoseendet förblir dock intakt.

Vid den våta formen kommer synnedsättningen hastigt och man noterar en markant synförsämring omgående. Många beskriver att de ser en suddig fläck centralt i synfältet som sitter just där man vill fokusera blicken. En del beskriver även krokigt/vågigt seende, raka linjer upplevs krokiga, bilden blir förvrängd. Vidare beskriver patienter att de har svårt att känna igen ansikten på folk de möter, samt att bokstäver faller bort när de läser en längre stund.
Skillnaden i symtom mellan den torra och den våta formen är hur hastigt symtomen uppkommer. Förändringar av den torra formen sker oftast långsamt över tid medan den våta formen påverkar synen påtagligare och snabbare.

Undersökningar
Hos en ögonspecialist bedöms synskärpan, gula fläckens anatomi och specifikt hur blodkärlen ser ut i gula fläcken och i näthinnan.

Riskfaktorer
Ärftlighet: det föreligger en genetisk koppling till utvecklingen av makuladegeneration. Därför är det bra att ta reda på om någon i familjen har eller har haft AMD.
Kön: studier har visat att kvinnor har högre risk att drabbas av makuladegeneration än män.
Ålder: hög ålder är en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla makuladegeneration.
Rökning: ökar risken för att utveckla makuladegeneration.

Behandling
I dagens läge finns det ingen effektiv behandling mot torr makuladegeneration.
Beträffande våt AMD finns numera behandling som blockerar den kärlnybildning som sker i näthinnan och som leder till blödningar och svullnad. Anti-angiogena läkemedel injiceras in i ögat och bromsar utvecklingen av nya kärl under gula fläcken. Dessa injektioner ges vanligtvis varje månad initialt varefter behandlingen glesas ut eller förstärks beroende på det kliniska svaret. I specifika fall används även fotodynamisk terapi och laserbehandling, men dessa behandlingsalternativ är mindre vanliga.

Förebyggande åtgärder
I vissa fall kan det vara av värde för patienter att inta specifika vitaminer för att minska risken för att utveckla våt AMD. Detta gäller patienter med en typisk klinisk bild som talar för hög risk för utveckling av våt AMD och patienter som har haft våt AMD på ena ögat. Vitaminerna säljs inte som läkemedel och går inte att få ut på recept.

Ett enkelt självtest för att upptäcka eventuell synförändring hos patienter med AMD är det så kallade Amsler testet (https://www.allaboutvision.com/conditions/amsler-grid.htm). Man testar ett öga i taget och fixerar på punkten i mitten på rutnätet, man noterar om linjerna blir krokiga, böjda eller osymmetriska i rutnätet. Här kan patienten själv upptäcka eventuella förändringar av synen.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans