Glaukom (Grön Starr)

Glaukom är en vanlig ögonsjukdom som leder till en förtunning av ögats synnerv, detta leder i sin tur till att man utvecklar synfältsbortfall. Det finns flera olika former av glaukom och sjukdomsförloppet beror mycket på vilken typ av glaukom man har och vilka riskfaktorer man bär på.

Orsaker

Den exakta mekanismen bakom glaukom är ännu inte helt klarlagd. Man vet dock att en störning i flödet av kammarvattnet leder till ett stigande ögontryck som i sin tur påverkar synnervens funktion.

Riskfaktorer:

 • Förhöjt ögontryck; flera olika metoder finns för att mäta ögontrycket.

 •  Ärftlighet; förstaledssläkting dvs. förälder eller syskon har glaukom.

 • Ålder; vanligast med glaukom efter 60 års ålder.

 • Exfoliationssyndrom; proteinutfällningar som exponeras på linsens yta, klinisk undersökning i mikroskop.

Symtom:
Detta beror på vilken form av glaukom man har, men den vanligaste formen i Sverige; öppenvinkelglaukom, går med smygande symtom. Synnervsskadan leder till synfältsdefekter som initialt påverkar det perifera synfältet och eftersom vi kompenserar med det andra ögats synfält så är det många patienter som söker först när sjukdomen är långt framskriden på det ena ögat. Nuförtiden kan man mäta ögontrycket hos en optiker eller en ögonläkare för att snabbare upptäcka glaukom särskilt om man har en släkting som har diagnosen.

Patienter som har glaukom beskriver synförsämring, att de har svårt att se i periferin (se bild nedan), svårt att bedöma nivåskillnader.

Diagnos:

Glaukom är en diagnos som ögonläkaren ställer genom en rad olika undersökningar.

 • Klinisk bedömning; av riskfaktorer samt synnervsutseendet.

 • Tryckmätning.

 • Fotografering av synnerven; här följer vi förändringar av synnervens utseende över tid.

 • Synfältsmätning; här mäter vi synnervens funktion och bedömer hur behandlingen ska anpassas till varje patient.

Behandling:

Syftet med behandlingen är att förhindra en snabb progress av synfältsdefekterna. Detta görs genom att sänka ögontrycket. Man börjar oftast med att ge ögondroppar, om trycket inte svarar tillräckligt på detta finns ytterligare alternativ.

 • Medicinsk behandling (ögondroppar)
 • Laserbehandling
 • Kirurgisk behandling

Glaukom är en kronisk ögonsjukdom och kräver livslång behandling samt uppföljning hos ögonläkare för reglering av behandlingen.

Sammanfattning glaukom

 • Kronisk ögonsjukdom som leder till synfältsinskränkning och synpåverkan.
 • Bör kontrolleras om man har ärftlighet för sjukdomen och ett högt ögontryck.
 • Behandling vanligast med trycksänkande droppar i första hand.

 

WHO uppskattar att ca 4,5 miljoner av världens befolkning är blinda av glaukom.

 

I Sverige har ca 100 000 individer glaukom men detta är endast en uppskattning eftersom alla som har glaukom inte upptäcks av sjukvården.

Vår vision är att ge dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans