Amblyopi

Synutvecklingen hos oss människor börjar vid födseln och fortgår upp till ca 10 års ålder. Synen utvecklas i snabb takt under barndomen och det som är avgörande för utvecklingen är stimulering av synen. Amblyopi är ett tillstånd som uppstår om man under synutvecklingen har fått för lite träning/stimulering av ett eller båda ögonen vilket resulterar i en lägre synskärpa än förväntat. Ett barn som uppvisar tecken på synbesvär/synsvaghet ska bedömas av en ögonspecialist. Detta för att amblyopi är ett behandlingsbart tillstånd upp till ca 10 års ålder (därefter är den plastiska perioden över och synen utvecklas inte mer).

Symtom

Barn kan ha svårt att förmedla att de upplever en synförsämring. Därför är det viktigt att uppmärksamma indirekta tecken på att något inte stämmer med barnets syn såsom avvikande synbeteende, skelning eller nystagmus (ögondarr).

Följande faktorer kan påverka risken för att utveckla amblyopi; prematur födsel, utvecklingsstörning, ärftlighet.

Följande tillstånd kan påverka barnets synstimulans:

  • Olika synfel på vardera ögat (anisometropi): utan korrektion kan detta påverka synutvecklingen.
  • Skelning: genom att undertrycka bilden från det skelande ögat slipper barnet dubbelseende men samtidigt stänger man ute stimuli för synutvecklingen.
  • Katarakt: grumliga medier påverkar synstimuli till näthinnan.
  • Ptos: hängande ögonlock skymmer för ögat vilket leder till syndeprivation.

Barn märker sällan själva att synen är påverkad, därför är det viktigt att de deltar i de rutinmässiga kontrollerna som utförs på BVC (4-års kontrollen).

Behandling och utredning

Behandling är aktuellt för barn under 10 års ålder. Barn som uppvisar låg synskärpa utreds på ögonmottagning av ögonläkare och ortoptist. Barnet utreds då för eventuell skelning, synfel eller annan ögonsjukdom som kan påverka synen. Refraktionering och ögonundersökning sker med pupillvidgande droppar. Barn och unga vuxna har nämligen en stark ackommodationsförmåga som kan påverka synprövningen vilket ofta resulterar i att man inte hittar rätt styrka till glasögonen. När man undersöker i cykloplegi (pupilldilatation) så häver man ackommodationsförmågan och då kan vi få fram det riktiga synfelet som ska korrigeras med glasögon.

När man har uteslutit att det inte föreligger en strukturell organisk skada i ögonen kan man gå vidare med amblyopibehandling.

Om synfel föreligger förskriver man glasögon för ständigt bruk i första hand.

Om glasögonkorrektion inte är tillräckligt för att höja synen påbörjar man lappbehandling. Det friska ögat ockluderas (efter särskild ordination antal timmar/dagar i veckan) för att träna upp ögat med lägre synskärpa.

Behandlingen övervakas noggrant av ögonspecialister och ortoptister. Uppföljning sker i regel upp till 9-10 års ålder när den plastiska perioden för synutvecklingen är över.

Prognosen är mycket god vid amblyopibehandling om den startas i tid och följs upp noggrant.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans