Irit (Regnbågshinneinflammation)

Irit (regnbågshinneinflammation) är en inflammation av iris och ciliarkroppen. Irit kan drabba både vuxna och barn. Majoriteten av iriterna är idiopatiska, men vissa systemiska sjukdomar är associerade med irit. Iriter delas in i akuta, återkommande och kroniska former.

Sjukdomar associerade med irit
Mb Bechterew-ärftlig benägenhet att utveckla irit Inflammatoriska tarmsjukdomar; Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, Celiaki
Psoriasisartrit, psoriasis
Herpes, andra virus/bakteriella infektioner
Sarkoidos

Symtom
Värk, ömhet i kombination med ljuskänslighet och ögonrodnad är vanliga symtom som utvecklas med irit. Därtill följer även dimsyn och ökat tårflöde. Symtomen är vanligen ensidiga. Vid kronisk irit är symtomutvecklingen annorlunda, mycket mer smygande och man märker enbart en långsam synförsämring.

.

Behandling
Irit ingår egentligen i gruppen ögonsjukdomar som kallas för uveit (druvhinneinflammation) som i sin tur består av inflammationer av olika strukturer i ögat (regnbågshinnan, strålkroppen och åderhinnan). För att sätta in korrekt behandling och besluta om eventuell vidare utredning ska undersökningen ske hos en ögonläkare.

Efter bedömning i mikroskop sätter man oftast in behandling med kortisondroppar och pupillvidgande droppar flera gånger per dag. Pupillvidgande droppar brukar sättas in en kortare period och detta är för att förhindra sammanväxningar mellan regnbågshinnan och linsen (synekier). Eftersom att iriter kan återkomma under pågående nedtrappning av behandlingen är det viktigt att man hör av sig vid eventuell försämring/nytillkomna symtom.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans